Posluchová miestnosť WATT AUDIO

Nakoľko je našim cieľom prezentovať čitateľom čo najrelevantnejšie závery z testovania jednotlivých audio zariadení, bolo nevyhnutné náležite pripraviť aj posluchový priestor. Zámerom bolo vytvoriť akustiku s optimálnym časom dozvuku pre možnosti testovania čo najširšieho spektra zariadení, predovšetkým reproduktorových sústav.

Pri výbere vhodného priestoru voľba padla na klasickú obytnú miestnosť v rodinnom dome s pôdorysom 14 metrov štvorcových. Určenie nášho využitia na dobrý posluchový priestor si vyžiadalo realizovať akustickú úpravu s primeranými finančnými nákladmi a predovšetkým s cieľom dosiahnuť optimálny čas dozvuku T60 a dodržať všetky atribúty, ktoré si takýto priestor pre uvedené určenie vyžaduje. Postup akustických úprav, použitie akustických prvkov a ich rozmiestnenie bolo pre nás jasnou výzvou, pri ich realizácii sme vychádzali z našich dlhoročných skúsenosti ako z oblasti audia, tak aj so skúseností s akustikou.

V závere sme využili služby spoločnosti ArtAcoustics so sídlom v Bratislave (s akustickým konzultantom Ing. Noskom) na základné merania priestorovej akustiky jednak za účelom overenia úspešnosti našich krokov pri úpravách priestoru a následne pre prípadné akustické korekcie.

Už prvé informatívne výsledky akustických meraní nám indikovali správnosť nášho postupu pri akustických úpravách, s časom dozvuku T60 sme sa dostali mierne pod hranicu 0.3 sekundy. Na základe odporučenia akustika sme pristúpili k redukcii absorpčných panelov v priestore tak, aby sme uvedený čas dozvuku mierne predĺžili a dostali sme sa na optimálnu hodnotu 0.3 sekundy. Riešili sme následne aj preskupenie absorpčných panelov tak, aby sme pohlcovali aj prvé odrazy (tzv. skoré odrazy) na bočných stenách vľavo aj vpravo.

Všetky akustické korekcie ktoré sme realizovali z dôvodov dosiahnutia optimálneho času dozvuku, symetrie akustiky, redukcie prvých odrazov, jasnosti hudobnej interpretácie, dobrej lokalizácie a zrozumiteľnosti. Po doporučených úpravách a následných opätovných objektívnych meraniach sme mohli konštatovať, že naše základné zadanie sme splnili.

Neskončili sme samozrejme len pri tomto konštatovaní a ArtAcoustics na záver realizoval podrobnejšie akustické merania, ktorých zámerom bolo okrem iného zistiť súčinnosť reproduktorových sústav umiestnených v tzv. blízkom poli posluchovej miestnosti s akustickými úpravami priestoru.

ArtAcoustics testoval nasledovné akustické parametre:

Reverberation Time T60: čas dozvuku T60(s) podľa odporučenia STN EN ISO 3382–2, meraný z ľavej a pravej strany. Hodnotenie výsledku merania: výborný – bola dosiahnutá očakávaná stredná hodnota T60(s)= 0.3 sekundy

Reverbation Time - pravý kanál

Reverbation Time – pravý kanál

Reverbation Time – ľavý kanál

Frequency response: frekvenčná charakteristika (dB) ľavej a pravej reproduktorovej sústavy a ich vzájomné porovnanie. Hodnotenie výsledku merania: výborné, obidve reproduktorové sústavy sa navzájom nachádzajú v úzkom tolerančnom poli

Frekvenčná charakteristika – pravý kanál

Frekvenčná charakteristika – ľavý kanál

Frekvenčná charakteristia – pravý vs ľavý kanál

ETC: krivka rozloženia energie v čase (dB) meraná z ľavej a pravej reproduktorovej sústavy. Toto zobrazenie je užitočné na oddelenie priameho zvuku od neskorších odrazov. Podľa akustických doporučení všetky odrazy za priamym zvukom by sa mali prvých 15ms nachádzať pod úrovňou -10dB. Hodnotenie výsledku merania: splnené, neskoršie odrazy prvých 15ms sa nachádzajú pod úrovňou –10dB

ETC – pravý kanál

ETC – ľavý kanál

Group Delay: skupinové oneskorenie frekvencií merané z ľavej a pravej reproduktorovej sústavy, krivka závislosti frekvencií od času nám zobrazila doručenie diskrétnych frekvencií poslucháčovi v čase z ľavej a pravej reproduktorovej sústavy. Hodnotenie výsledku merania: výborné, diskrétne frekvencie v celom frekvenčnom pásme sú distribuované reprosústavami v rovnakom čase.

Group Delay – pravý kanál

Group Delay – ľavý kanál

FFT Waterfall: doznievanie diskrétnych frekvencií v čase, ktoré korešponduje s časom dozvuku a indikuje nám prípadné rezonancie v celom frekvenčnom pásme. Meranie sa realizovalo vo frekvenčnom rozsahu 20 Hz – 200 Hz a 30 Hz – 20000 Hz. Hodnotenie výsledku merania: výborné, v celom počuteľnom spektre nenachádzajú sa žiadne rezonancie.

FFT – pravý kanál

FFT – ľavý kanál

FFT – pravý kanál

FFT – ľavý kanál

Ing. arch. Viktor Kubal

Súvisiaci článok